Kamis, 29 Desember 2011

SOAL KELAS VII SEM I
                                                                                               
SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER PELAJARAN BAHASA JAWA
KELAS VII SEMESTER I SMPN 1 PEKALONGAN

Hari/Tanggal             :
Waktu                       : (90 menit)
Tahun Pelajaran       : 2009/2010
A.    Wangsulana pitakon-pitakon iki kanthi menehi tandha ping (x) ing aksara a, b, c, utawa     d sing bener!

KPI NYARUWE SINETRON
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mbiji, acara sinetron cacah nenem kang digiyarake televisi swasta wis nerak Undang-Undang No. 32 tahun 2002 ngenani Penyiaran lan Pedoman Perilaku Penyiaran sarta Standar Program Siaran. Koordinator bidang isi siaran KPI pusat Yasirwan Uyun, Senin (30/3) mratelakake, materine sinetron-sinetron mau kawawas ngumbar adekan wengis, asring ngucapake tembung-tembung kasar lan ngina simbul-simbul agama. Sinetron-sinetron mau yaiku Suami-suami Takut Istri, Muslimah, Abdel lan Temon, Alisa, Tawa Sutra, Monalisa, lan Hareem.
                                                                      Kapetik saking PS 15- 11 April 2009

1.      Underaning suraos/tema paragraf ing ndhuwur!
a.       Sinetron cacah nenem kang digiyarake televisi swasta wis nerak undang-undang No. 32 tahun 2002.
b.      Negara lagi ngadhepi krisis moral.
c.       Kurange perhatian masyarakat babakan sinetron.
d.      Undang-Undang No. 32 tahun 2002 ngenani penyiaran lan pedoman perilaku penyiaran sarta Standar Program Siaran.
2. Wacan ing ndhuwur kapethik saking….
            a. Mekar Sari 15- 11 April 2009   
b. Panyebar Semangat 15- 11 April 2009
            c. Wacan bocah 15- 11 April 2009  
   d. Jayabaya 15- 11 April 20093.
3. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mbiji, acara sinetron cacah nenem kang digiyarake televisi swasta wis nerak undang-undang No. 32 tahun 2002 ngenani penyiaran lan pedoman perilaku penyiaran sarta Standar Program Siaran.
Tegese tembung ngiyarake ing ukara nduwur yaiku….
   a. nulisake                               c. mentasake
   b. nyiarake                               d. nganakake
4. Materine sinetron-sinetron mau kawawas ngumbar adekan wengis, asring ngucapake tembung-tembung kasar lan ngina simbul-simbul agama.
Tembung adekan wengis tegese….      
     a. adekan jahat                                      c. adegkan gagah
     b. adekan saru                                        d. adekan sadis
5. Koordinator bidang isi siaran KPI pusat Yasirwan Uyun, Senin (30/3) mratelakake, materine sinetron-sinetron mau kawawas ngumbar adekan wengis, asring ngucapake tembung-tembung kasar lan ngina simbul-simbul agama. Sinetron-sinetron mau yaiku Suami-suami Takut Istri, Muslimah, Abdel lan Temon, Alisa, Tawa Sutra, Monalisa, lan Hareem.
Tegese mratelakake yaiku….
     a. ngandarake                            c. nulisake
     b. nyimpulake                            d. ngira-ira

Agus      : “Met, aku mau diterangake materi crita wayang.”
Slamet    : “Iya, aku ya seneng. Apa maneh mau crita Ramayana.”
Agus      : “Geneya kowe kok seneng karo crita Ramayana?”
Slamet    : “Iya, crita Ramayana sing paling tak senengi perange Prabu Rama mungsuh   Dasamuka.”
Agus      : Wah, bener Met, aku ya seneng bab kuwi.”

6.      Pacelathon ing ndhuwur ngrembuk bab apa?
a.       crita                                               c. Ramayana
b.      materi pelajaran                             d. Parabu rama
7.      Crita apa kang disenengi Slamet?
a.       Ramayana                                     c. Prabu Rama
b.      wayang                                          d. Dasamuka

Seneng Nulis
Aku nulis sakabehing masalah. Wis bola bali tak kirimake ing majalah, koran, utawa tabloid. Ora nate dimuat. Ora nate bali amarga pancen sengaja ora dak wenehi prangko balesan. Wis bene, mendhingan aku ngripta ukara anyar ketimbang ndandani tulisan. Wektu kuwi apa wae dak tulis, ngenani artikel masak, kesehatan, psikologi, cerpen, puisi lan surat pembaca. Mung pangajap kepingin tulisanku dimuat ing media massa lan diwaca wong akeh. Temenan sawise tanganku kesel, tulisanku dimuat ana sawijining tabloid terbitan Semarang. Atiku seneng kang ora bisa tak bayangake.

8.      Tulisane wis bola bali tak kirimake ing majalah, koran, utawa tabloid. Ora nate dimuat. Ora nate bali. Tulisane ora nate bali amarga….
a.       durung apik                                   c. salah kirim
b.      ora diwenehi prangko                   d. ora kontekstual
9.      Tulisanku dimuat ana sawijining tabloid terbitan….
a.       Solo                                               c. Surabaya
b.      Yogyakarta                                   d. Semarang
10.  Aku nulis sakabehing masalah. Wis bola bali tak kirimake ing majalah, koran, utawa tabloid. Majalah ing basa Jawa arane….
a.       kalawari                                         c. ariwarti
b.      kalaariwarti                                   d. arikalawarti
11.  Mung pangajap kepingin tulisanku dimuat ing media massa lan diwaca wong akeh. Pangajap tegese….
a.       kedaden                                        c. gawean
b.      kekarepan                                      d. seneng
12.  Manut wacan ing ndhuwur sawise kamuat kapinginanku liyane yaiku….
a.       diwaca wong akeh                                    c. pikantuk dhuwit
b.      dikenal wong akeh                        d. pikantuk pakaryan
13.  Wis bene, mendhingan aku ngripta ukara anyar ketimbang ndandani tulisan. Tegese mendhingan yaiku….
a.       bubar                                             c. luwih becik
b.      sawise                                            d. bebarengan
14.  Wis bola bali tak kirimake ing majalah, koran, utawa tabloid. Ora nate dimuat. Koran ing basa Jawa arane….
a.       kalawari                                         c. ariwarti
b.      kalaariwarti                                   d. arikalawarti

Wara-wara
Kangge warga masyarakat kelurahan Landungsari Kecamatan Pekalongan Timur, miturut asil musyawarah Bapak Lurah kaliyan para ketua RT arep dianakake Lomba Desa besuk tanggal 27 Juli 2009.
Kasuwun para warga ngasta piranti dhewe-dhewe amprih lancare kerja bakti lan muga-muga bisa menang ing lomba Desa.
Matur nuwun.
Pekalongan, 20 Juli 2009

15.  Wara-wara ing ndhuwur babakan apa?
a.       lamba RT                                       c. lomba bersih desa
b.      lomba desa                                    d. lomba RW
16.  Wara-wara ing ndhuwur digawe adhedhasar apa?
a.       Asil musyawarah Bapak Lurah kaliyan para ketua RT.
b.      Asil musyawarah Bapak Lurah kaliyan para ketua RW.
c.       Asil musyawarah Bapak Lurah kaliyan para ketua karang taruna.
d.      Asil musyawarah Bapak Lurah kaliyan para ketua DPD.
17.  Wara-wara ing ndhuwur papane ana ing desa….
a.       Panjang Wetan                              c. Panjang Kulon
b.      Buaran                                           d. Landungsari
18.  Kapan dianaake lomba bersih desa….
a.       24 Juli 2009                                   c. 26 Juli 2009
b.      25 Juli 2009                                   d. 27 Juli 2009
19.  Kapan wara-wara kuwi di adani?
a.       20 Juli 2009                                   c. 22 Juli 2009
b.      21 Juli 2009                                   d. 23 Juli 2009

Pocung

Ngelmu iku, kelakone kanthi laku
Lekase lawan kas
Tegese kas nyentosani
Setya budya pangekese dur angkara

                        (wedhatama KGPA Mangkoeneroro IV)
20.  Tembang pocung kadadean saka…gatra.
a.       3                                                    c. 5
b.      4                                                    d. 6
21.  Ngelmu iku, kelakone kanthi laku. Nduweni guru wilangan….
a.       10                                                  c. 12
b.      11                                                  d. 13
22.  Lekase lawan kas. Nduweni guru lagu….
a.       a                                                    c. u
b.      i                                                     d. e
23.  Kang ngripta tembang pocung ing ndhuwur yaiku….
a.       KGPA Mangkoeneroro I              c. KGPA Mangkoeneroro III
b.      KGPA Mangkoeneroro II             d. KGPA Mangkoeneroro IV
24.  Tembang pocung ing ndhuwur saka buku….
a.       Tripama                                         c. Wedhatama
b.      Paramasastra                                 d. Bausastra
25.  Ngelmu iku, kelakone kanthi laku. Dadekna parafrase!
a.       Ilmu kuwi klakone kanthi sinau.
b.      Ilmu kuwi klakone kanthi tumindak.
c.       Ilmu kuwi klakone kanthi pangajap.
d.      Ilmu kuwi klakone kanthi meguru.

26.  Sembah pangabekti
            mugi katur dhumateng Bapak            
            ing Semarang

            Miturut perangane layang, pratelan ing ndhuwur diarani …
a.       purwa basa
b.      adangiyah
c.       surasa basa
d.      paprenahan
 1. Kajawi saking punika, kula ugi paring kabar bilih sekolah badhe ngawontenaken study tour dhateng Jakarta ingkang ragadipun Rp 300.000,00 lan bidhalipun liburan ngajeng. Pramila kanthi serat punika nyuwun keparengipun bapak saged kintun arta kangge kabetahan punika.
Pratelan ing ndhuwur klebu perangan …
  1. satata basa
  2. purwa basa
  3. surasa basa
  4. wasana basa
28.  Wasana basa ing layang isine …
a.       wektu lan papan nulis layang
b.      mungkasi layang
c.       salam taklim, pamuji rahayu
d.      mratelakake isi
29.  Isine layang ing dhuwur yaiku….
a.       nyuwun donga                                                c. nyuwun pamit
b.      nyuwun kiriman dhuwit                      d. nyuwun pangapura
30.  (i)  Pekalongan, 28 Oktober 2009
(ii) Ingkang Putra
(iii)Agus Handono
(iv)Ingkang taklim
Kang diarani paprenahan yaiku pratelan nomer …
a.       (i)
b.      (ii)
c.       (iii)
d.      (iv)

Timun Emas
Ing jaman biyen ana bocah wadon jenenge Timun Emas. Umur-umurane udakara sepuluh taun. Timun Emas iku sejatine trah putra ratu. Embuh jeneng asline sapa. Mesthine luwih apik jalaran putri ningrat.
Timun Emas iku wiwit cilik, kepara bayi abang wis dititipake karo Mbok Randha kang mapan ing sacedhake alas. Embuh kepriye mula bukane nganti putri ratu mau dititipake.

31.  Pratelan-pratelan ing ngisor iki isine trep karo wacan ing ndhuwur, kajaba
a.       Timun Emas iku bocah wadon sing umure udakara sepuluh taun.
b.      Timun Emas iku anake mbok randha.
c.       Timun Emas wiwit bayi abang manggon ing sacedhake alas.
d.      Timun Emas Timun Emas iku trah putra ratu.
 1. Watake Mbok Randha ing crita Timun Emas yaiku …
a.       seneng kongkon
b.      deksiya
c.       gemati
d.      kasar
 1. Raseksa ing crita Timun Emas senengane …
a.       mbiyantu manungsa
b.      urip bebarengan karo manungsa
c.       menehi pangan manungsa
d.      mangan getih lan daginge manungsa
34.  Umure timun Emas yaiku….
a.       kurang luwih sangan tahun
b.      kurang luwih sepuluh tahun
c.       kurang luwih sewelas tahun
d.      kurang luwih rolas tahun
35.  Papan panggonane Timun Emas yaiku ing….
a.       sacedhake kali                         c. sacedhake sawah
b.      sacedhake alas                         d. sacedhake tegalan
36.  Tulisan Jawa ngisor iki apa unine.....

nnF|/pri
a. adang sega                                       c. nguleg sambel
b. menek krambil                                 d. nandur pari

37.  Tulisan Jawa iki unine......
kemB=mw/

a. kembang mlathi                               c. kembang mawar
b. kembang jambu                               d. kembang anggrek
38.  Tulisan Jawa iki unine......
numPkJrn\
a. numpak jaran                                   c. numpak gajah
b. nitih jaran                                        d. nitih gajah
39.  Tulisan Jawa iki unine......
sinaubsjw
a. ulangan basa Jawa                           c. ulangan basa
b. sinau basa jawa                               d. sinau jawa
40.  Tulisan Jawa iki unine......
nulisLy=
a. nulis layang                                     c. maca layang
b. nulis surat                                        d. maca surat
41.  Simbah wis ......... mau bengi saka Jakarta.
Tembung kang trep kanggo njanggkepi basa ngoko alus ing dhuwur yaiku....
a.teka                                                   c. rawuh
b mara                                                 d. dhateng
42.  Kowe arep lunga menyang ngendi?
      Ukara ing ndhuwur yen diowahi nganggo basa ngoko alus dadi ….
a.       Sampeyan arep lunga menyang ngendi
b.      Sampeyan badhe tindak dhateng pundi
c.       Panjenengan arep tindak menyang ngendi
d.      Panjenengan badhe tindak dhateng pundi
43.  Ukara-ukara iki nganggo basa ngoko alus, kajaba .
a.       Bapak Kepala Sekolah wis rawuh awit mau
b.      Daleme simbah madhep ngalor
c.       Anake Pak Camat wis kuliah kabeh
d.      Jam lima Bapak kondur saka kantor
44.  Ukara-ukara ing ngisor iki kang bener unggah-ungguhe yaiku ….
a.       Pak Joko lagi ngomong ana kamar ngarep
b.      Wis telung dina simbah sare ing omahku
c.       Bapak lagi maca Koran
d.      Ibu lunga menyang pasar
45.  Panganggone basa ngoko alus sinebut ing ngisor iki, kajaba.
a.       wong lagi ngunandika
b.      priyayi putri marang kakunge
c.       pacelathone wong sing wis padha tuwane
d.      wong tuwa marang kapernah enom sing luwih dhuwur drajade

Anoman Obong
            Dewi Sinta wis kelakon diboyong Prabu Rahwana ya Dasamuka menyang kraton Alengkadiraja. Dewi Sinta dipapanake ing Taman Kaputren. Dewi Sinta ora  doyan mangan lan ngombe. Awake kuru aking, rambute dawa nggimbal ora digelung amarga wis suwe ora adus. Kabeh ditindakake supaya Rahwana ora nyedhak. Kanggo njaga keslametane neng endi wae Dewi Sinta tansah nggawa cundrik yakuwi keris cilik. Samangsa-mangsa Prabu Rahwana arep ngrudaparipeksa, dheweke ngancam arep nganyut tuwuh utawa bunuh dhiri.
            Ing Taman Sari Dewi Sinta dikancani Dewi Trijatha. Dewi Thijatha anake Gunawan Wibisana kang apik tindak tanduke. Upama ora ana Dewi Trijatha, Dewi Sinta wis mati lampus dhiri.
            Tekan Ngalengka Anoman nemoni Dewi Sinta. Anoman banjur ngaturake ali-aline Sri Rama. Sawise mangerteni kahanane Dewi Sinta Anoman pamit bali. Anoman konangan prajurit Ngalengka, dadi perang rame Anoman kecekel lan disowanake Prabu Rahwana.
            Anoman dipatrapi paukuman diobong ing tengah alun-alun. Anoman ora kobong, geni kang ngobong awake diawut-awut lan diuncalake ing omah lan kraton sak negara. Dadi kobongan gedhe lan Anoman kasil lolos banjur sowan Prabu Rama.

 1. Paraga utama crita ing lakon Anoman Obong wacan ing dhuwur yaiku….
a.    Dewi Sinta, Rahwana, Dewi Trijatha
b.    Dewi Sinta, Rahwana, Prabu Ramawijaya
c.    Dewi Sinta, Anoman, Rahwana,
d.   Dewi Sinta, Anoman, Dewi Trijatha
 1. Paraga saka Kraton Ngalengka kang sifate becik….
a. Rahwana, Gunawan Wibisana
b. Kumbakarno, Gunawan Wibisana
c. Gunawan Wibisana, Dewi Trijatha
d. Rahwana, Dewi Trijatha
 1. Setting/latar papan ing crita ing ndhuwur….
a. Taman Kaputren, Alun-alun, Kraton Ngalengka
b. Taman Kaputren, Alun-alun Ngalengka, Kraton Ngalengka
c. Taman Kaputren, Alun-alun Ngalengka, Kraton
d. Taman, Alun-alun Ngalengka, Kraton Ngalengka
 1. Crita Anoman Obong nduweni alur….
a. maju                                                 b. mundur
c. maju mundur                                   d. mundur maju
 1. Amanat crita Anoman Obong ing ndhuwur yaiku….
a. tumindak ala gampang klakone
b. becik ketitik ala ketara
c. sapa salah bakal seleh
d. tumindak becik bakal nemoni pitulungan Gusti, setya ing pasanganne.

B.     Pitakon ing ngisor iki jawaben kanthi pratitis!
1.    Gawea tuladhane parikan!
2.    Tuku buku ing pasar anyar. Tulisen nganggo aksara Jawa!
3.    Wis suwe simbah ora teka ing omahe Pak joko. Dadekna basa Jawa ragam krama alus!
4.    Coba ngawea tuladha pambukane layang !
5.    Nggawea ukara cacah siji!
a.    andharan
b.    pitakon
c.    pakon

Tidak ada komentar:

Posting Komentar